Normatīvie akti


Nacionālā drošība, valsts aizsardzība

Likums: Nacionālās drošības likums

Likums: Valsts aizsardzības finansēšanas likums

Likums: Mobilizācijas likums

Likums: Civilās aizsardzības likums

Likums: Par valsts noslēpumu

Likums: Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Likums: Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas Aizsardzības koledžu

Koncepcija: Nacionālās drošības koncepcija

Koncepcija: Valsts aizsardzības koncepcija

Nacionālo bruņoto spēku darbība

Likums: Nacionālo bruņoto spēku likums

Likums: Latvijas Republikas Zemessardzes likums

Likums: Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās

Likums: Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā

MK noteikumi: Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos

MK noteikumu: Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi) 

MK noteikumi: Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

MK noteikumi: Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

MK noteikumi: Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām 

MK noteikumi: Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām

MK noteikumi: Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos

MK noteikumi: Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās 

MK noteikumi: Kārtība, kādā Valsts robežsardze veic robežuzraudzības uzdevumus jūrā, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku tehniskos līdzekļus, peldlīdzekļus un gaisakuģus 

MK noteikumi: Noteikumi par kapelānu dienestu

MK noteikumi: Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā 

MK noteikumi: Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri un zemessargi glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus

MK rīkojums: Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā 

MK instrukcija: Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā sauszemes teritorijā miera laikā 

MK instrukcija: Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu

Militārais dienests 

Likums: Militārā dienesta likums 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos un sedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība

MK noteikumi: Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem

MK noteikumi: Noteikumi par zemessargu dienesta apliecībām, kā arī to izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtību 

MK noteikumi: Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību 

MK noteikumi: Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments

MK noteikumi: Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība 

MK noteikumi: Rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem 

Dienests Zemessardzē

Likums: Latvijas Republikas Zemessardzes likums 

MK noteikumi: Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā 

MK noteikumi: Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācībā

MK noteikumi: Noteikumi par zemessargu dienesta apliecībām, kā arī to izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtību 

MK noteikumi: Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments 

MK noteikumi: Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība 

MK noteikumi: Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību

MK noteikumi: Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē 

MK noteikumi: Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību

MK noteikumi: Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa

MK noteikumi: Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru 

Atlīdzības sistēma

Likums: Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 

Likums: Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā

MK noteikumi: Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un to noteikšanas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām

MK noteikumi: Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību 

MK noteikumi: Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība

MK noteikumi: Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē 

MK noteikumi: Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu limitiem aktīvā dienesta karavīra ģimenes locekļiem, ja karavīrs tiek ārstēts ārpus Latvijas robežām 

MK noteikumi: Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība

MK noteikumi: Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību 

MK noteikumi: Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa

MK noteikumi: Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību

MK noteikumi: Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību 

MK noteikumi: Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru 

MK noteikumi: Kārtība, kādā par valsts līdzekļiem apbedī atvaļinātos karavīrus 

MK noteikumi: Noteikumi par kārtību, kādā izmaksājama kompensācija uz militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem, un kompensācijas apmēru 

MK noteikumi: Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību

Izdienas pensijas

Likums: Militārpersonu izdienas pensiju likums

MK noteikumi: Militārpersonu izdienas pensijas izmaksas kārtība 

MK noteikumi: Noteikumi par speciālo piemaksu valsts pensijai Latvijas armijā dienējušām personām

Bruņoto spēku rezerve un mobilizācija. Civilās aizsardzības sistēmas atbalsts bruņotajiem spēkiem izņēmuma stāvoklī

Likums: Nacionālās drošības likums

Likums: Mobilizācijas likums

Likums: Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli

Likums: Civilās aizsardzības likums

Likums: Karatiesu likums

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizācijas plāniem

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizācijai nepieciešamajām institucionālajām struktūrām un materiālo un finanšu resursu plānošanu un izmantošanu

MK noteikumi: Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem

MK noteikumi: Rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām

MK noteikumi: Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā

MK noteikumi: Noteikumi par pasta, radio, televīzijas un citu plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā

MK noteikumi: Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā

MK noteikumi: Noteikumi par hidrometeoroloģijas dienestu darbību valsts apdraudējuma gadījumā

MK noteikumi: Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu

MK noteikumi: Kārtība, kādā izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām iegūst turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus

MK noteikumi: Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība

MK noteikumi: Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība

MK noteikumi: Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā

MK noteikumi: Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos

MK rīkojums: Par Valsts civilās aizsardzības plānu

Civilās aizsardzības plāns