Vadlīnijas

Latviešu virsnieku apvienības vadlīnijas

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Latviešu virsnieku apvienības vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka Latviešu virsnieku apvienības (turpmāk – apvienība) mērķus, prioritātes un darbības pamatvirzienus;
2. vadlīnijas mērķis nodrošināt vadlīnijās noteikto uzdevumu izpildi atbilstoši Latviešu virsnieku apvienības statūtiem (turpmāk – statūti) un Latviešu virsnieku apvienības valdes (turpmāk – valde) noteiktajām prioritātēm un uzdevumiem;

II. DARBĪBAS PAMATVIRZIENS

3. apvienības darbības galvenos pamatvirzienus nosaka statūtos noteiktie mērķi un uzdevumi;

III. DARBĪBAS PRIORITĀTES

4. vadlīnijas darbības periodā apvienība noteikusi šādas galvenās prioritātes:
4.1. līdzdalība ‒ vienota Latvijas virsnieku korpusa attīstība;
4.2. līdzdalība Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) aktīvo, rezerves un atvaļināto karavīru sociālo jautājumu risināšanā;
4.3. līdzdalība karavīru, zemessargu un jaunatnes aktīvā militāri patriotiskajā audzināšanā;

IV. UZDEVUMI

5. piedalīties Valsts svētkos un piemiņas pasākumos, kā arī pašvaldību un Latvijai lojālo sabiedrisko organizāciju rīkotajos pasākumos;
6. sniegt atbalstu Aizsardzības ministrijai (turpmāk – AM), NBS, kā arī citām valsts un pašvaldību institūcijām drošības un aizsardzību jautājumu risināšanā;
7. piedalīties karavīru un jaunatnes militāri patriotiskajā audzināšanā;
8. piedalīties aktīvo, rezerves un atvaļināto karavīru sociālo jautājumu risināšanā;
9. turpināt aktīvu sadarbību ar Latvijai lojālajām militāri patriotiskām un citām nevalstiskām apvienībām un organizācijām;
10. attīstīt sakarus ar draudzīgu valstu līdzīgām organizācijām un piedalīties virsnieku organizāciju starptautiskos pasākumos;
11. apvienībai piederošo īpašumu efektīva apsaimniekošana;

V. VALSTS DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS STIPRINĀŠANA

12. lai uzlabotu AM normatīvo dokumentu un koncepciju kvalitāti, sniegt rekomendācijas un/vai aktīvi piedalīties to izstrādē;
13. sadarbībā ar AM, NBS, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām sniegt atbalstu ar civilās aizsardzības un mobilizācijas jautājumiem saistītajās jomās;
14. piedalīties ar valsts drošību un aizsardzību saistītos zinātniski pētnieciskajos projektos un konferencēs;

VI. VIENOTA LATVIJAS VIRSNIEKU KORPUSA ATTĪSTĪBA

15. lai celtu NBS dienošo virsnieku korpusa izglītotības kvalitāti, piedalīties virsnieku karjeras plānošanā un izvērtēšanā kā neitrāliem ekspertiem;
16. sadarbībā ar AM un NBS sniegt atbalstu rezerves virsnieku korpusa veidošanā un attīstībā;
17. sadarbībā ar AM, Iekšlietu ministriju (turpmāk – IeM) un to pakļautajām struktūrvienībām, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām sniegt atbalstu Civilās aizsardzības sistēmas izveidošanā un attīstībā;

VII. NBS AKTĪVO, REZERVES UN ATVAĻINĀTO KARAVĪRU SOCIĀLAIS ATBALSTS

18. sadarbībā ar AM un tai pakļautajām struktūrvienībām, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām sniegt atbalstu NBS karavīru, zemessargu un atvaļināto karavīru sociālo jautājumu risināšanā;
19. daļai karavīru pēc aktīvā dienesta NBS ir grūtības integrēties civilā sektora darba tirgū, jo dienesta laikā iegūtā izglītība neatbilst darba tirgus prasībām, un/vai karavīram nav praktiskās pieredzes atbilstoši iegūtajai izglītībai. Lai novērstu NBS bijušo karavīru diskriminējošo stāvokli kuri sevi ziedojuši Valsts neatkarības nodrošināšanai, apvienība sadarbībā ar AM, citām valsts un pašvaldības institūcijām un organizācijām līdzdarbojas atvaļināto karavīru integrācijā civilā sektora darba tirgus programmā, t.sk. karavīru pārapmācībā un sekmē darba vietu radīšanas procesu;
20. sadarbībā ar Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijas (turpmāk – NAA) krīviem apsekot un sniegt atbalstu to atvaļināto virsnieku ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts dažādu sociālo jautājumu risināšanā;

VIII. NBS KARAVĪRU, ZEMESSARGU UN JAUNATNES MILITĀRI PATRIOTISKĀ AUDZINĀŠANA

21. veikt militāri patriotisko audzināšanu NBS vienībās, jauniešu militāri patriotiskajās organizācijās un skolās;
22. sniegt atbalstu Rekrutēšanas un Jaunsardzes centram (turpmāk – RJC) un abiturientu piesaistei studijām NAA;
23. piedalīties latviešu karavīru kauju un apbedījumu vietu apzināšanā un sakopšanā;
24. piedalīties valsts un pašvaldību, kā arī citu valsts institūciju un Latvijai lojālu organizāciju rīkotajos svētkos un piemiņas pasākumos;
25. vākt un apkopot vēsturiskos materiālus par latviešu karavīru cīņām, Latvijas armijas virsnieku likteņiem karā un okupantu ieslodzījumu nometnēs;

IX. APVIENĪBAS POPULARIZĒŠANA UN JAUNU BIEDRU PIESAISTĪŠANA

26. jebkuras organizācijas stiprumu un ilgtspējību nosaka tās atpazīstamība, biedru saliedētība un lojalitāte, kā arī jaunu biedru uzņemšana. Pašreiz lielāko apvienības biedru skaitu (~ 93%) sastāda no NBS un citu valstu armiju aktīvā dienesta aizgājušie latviešu virsnieki. Viens no iemesliem ir nepietiekama apvienības popularizēšana NBS aktīvo virsnieku vidū. Lai uzlabotu saikni starp apvienību un NBS dienošiem virsniekiem, popularizētu apvienību, nepieciešams:
26.1. uzturēt apvienības mājas lapu, kur jebkurš interesents varētu iepazīties ar aktuālo informāciju par apvienības darbības plāniem un paveikto, kā arī citām aktivitātēm;
26.2. apvienības biedriem klātienē tikties ar NBS aktīvā dienestā esošiem virsniekiem, informējot viņus par apvienības darbu, aktualitātēm, kā arī uzklausot problēmas;
26.3. publicēties ikgadējā NAA un LVA žurnālā „Kadets” un citos izdevumos;

X. KULTŪRA UN SPORTS

27. lai stiprinātu apvienības biedru un viņu ģimenes locekļu saliedētību, rīkot Lieldienu, Jāņu un Ziemassvētku pasākumus;
28. organizēt ekskursijas un citas atpūtas aktivitātes, piemēram, laivu braucieni, pārgājieni u.c.;
29. mēneša pēdējā trešdienā apvienības biedru kopsapulces ietvaros rīkot esošā mēneša jubilāru apsveikšanu;
30. piedalīties NBS, valsts un pašvaldību, kā arī citu institūciju rīkotajos sporta pasākumos;
31. piedalīties starptautiska mēroga sporta sacensībās;
32. risināt jautājumu ‒ atvaļinātie karavīri bez maksas (ar daļēju samaksu) izmanto AM pārvaldījumā esošos sporta objektus;

XI. SADARBĪBA

33. attīstīt sadarbību ar Latvijai lojālajām militāri patriotiskajām un citām nevalstiskām apvienībām un organizācijām;
34. attīstīt sakarus ar Latvijai draudzīgu valstu līdzīgām organizācijām un piedalīties virsnieku organizāciju starptautiskos pasākumos;

XII. BUDŽETS

35. vadlīniju darbības perioda budžeta sadalījums pa atsevišķām pozīcijām un to realizācijai nepieciešamais finansējums atspoguļots pielikumā;

XIII.VADLĪNIJU STATUSS

36. vadlīnijas stājas spēkā to apstiprināšanas dienā. Vadlīnijas apstiprina LVA valde. Dokumentu paraksta un zīmogo LVA valdes priekšsēdētājs;
37. vadlīnijās noteikties mērķi, prioritātes un uzdevumi pēc Latviešu virsnieku apvienības kopsapulces biedru un/vai valdes locekļu ierosinājuma var tikt pārskatīti, bet ne biežāk kā reizi gadā.